Hoe wordt dit sacrament genoemd?

Boetesacrament, omdat het een persoonlijke en kerkelijke weg van de zondige christen tot bekering, berouw en voldoening heiligt

Sacrament van bekering, omdat het op sacramentele wijze Jezus’ oproep tot bekering (Vgl. Mc. 1,15) verwezenlijkt, de stap om naar de Vader terug te keren (Vgl. Lc. 15,18) van wie men zich door de zonde had verwijderd.

Sacrament van de biecht, omdat de bekentenis, het biechten of belijden van de zonden ten overstaan van een priester, een wezenlijk element van het sacrament is. Dit sacrament is ook een “belijdenis” in de diepe zin van het woord, namelijk erkenning en lofprijzing van Gods heiligheid en van zijn barmhartigheid jegens de zondige mens.

Sacrament van verzoening, omdat het aan de zondaar Gods verzoenende liefde schenkt: “Laat u met God verzoenen” (2Kor. 5,20). Hij die vanuit Gods barmhartige liefde leeft, is bereid om gehoor te geven aan de oproep van de Heer: “Ga u eerst met uw broeder verzoenen” (Mt. 5,24).

Sacrament van de vergeving, omdat God door de sacramentele absolutie van de priester aan de boeteling “vrijspraak en vrede” verleent.