Gewetensonderzoek 1

Nederig met God onderweg, een gewetensonderzoek 

De volgende vragen kunnen ons helpen bij onze voorbereiding. Ze zijn bedoeld om onze ogen te openen voor de wijze waarop wij gezondigd hebben tegen God en de mensen. Het is geen checklist waarop je zomaar een paar kruisjes zet. Het is een uitnodiging om ons hart te doorzoeken op deze punten, zodat we de vergeving en de genezende liefde van onze hemelse Vader mogen ervaren, die door het Sacrament naar ons toekomen.

DE TIEN GEBODEN (Exodus 20, 1-17)

1. IK BEN DE HEER UW GOD, GIJ ZULT GEEN ANDERE GODEN HEBBEN, TEN KOSTE VAN MIJ

• Aanbid ik God in Geest en Waarheid, en schenk ik Hem de lofprijs die Hem toekomt?
• Ben ik boos op God of koester ik wrok jegens Hem omdat ik ziek ben of vanwege andere problemen die ik heb?
• Maak ik een afgod van mijn werk, mijn bezittingen of mijn reputatie, of van wat anderen van mij denken? Regeren deze afgoden mijn leven?
• Heb ik geprobeerd God beter te leren kennen door dagelijks te bidden en te lezen in de Bijbel?
• Heb ik mij ooit beziggehouden met occulte zaken? Of hecht ik geloof aan horoscopen,  tarot-kaarten of waarzeggerij?
• Heb ik er de tijd voor genomen om met mijn gezin over de Heer te spreken en met ze te bidden?

2. GIJ ZULT DE NAAM VAN DE HEER UW GOD NIET ZONDER EERBIED GEBRUIKEN

• Ben ik schijnheilig geweest en slechts als toeschouwer aanwezig bij de vieringen terwijl mijn hart ver van God verwijderd was?
• Heb ik mij schuldig gemaakt aan profaan taalgebruik, vloeken en zweren?
• Heb ik mij in gesprekken niet verzet tegen godslasterlijke taal en moppen die het geloof, de Kerk en Gods autoriteit aantastten?

3. DENK AAN DE SABBAT, DIE MOET HEILIG VOOR U ZIJN

• Heb ik mijzelf zo in beslag laten nemen door mijn werk en andere bezigheden dat ik de zondag niet apart gezet heb voor geestelijke en familie-activiteiten?
• Heb ik elke zondag deelgenomen aan de Eucharistieviering?
• Neem ik tijdens mijn gebed en bij de liturgische vieringen een passieve, observerende houding aan in plaats van mijzelf echt te wijden aan de aanbidding van de Heer?

4. EERT UW VADER EN UW MOEDER

• Als jong lid van een gezin: luister ik, respecteer ik en gehoorzaam ik mijn ouders als ze mij iets willen leren?
• Als volwassene: bezoek ik en zorg ik voor mijn ouders nu ze ouder zijn?
• Bewaar ik gevoelens van rancune of wrevel ten opzichte van mijn ouders? Geef ik hen de schuld van mijn eigen tekortkomingen?

5. GIJ ZULT NIET DODEN

• Heb ik ooit iemand geslagen met de bedoeling hem te verwonden?
• Heb ik ooit een abortus laten plegen, heb ik gepleit voor legalisering van abortus of heb ik me ervoor ingezet dat iemand anders abortus zou laten plegen?
• Heb ik ooit mijn leven of dat van iemand anders in gevaar gebracht door het nemen van drugs of door overmatig gebruik van alcohol?

6. GIJ ZULT GEEN OVERSPEL PLEGEN

• Ben ik betrokken geweest bij seksuele contacten buiten het huwelijk?
• Heb ik een seksuele relatie onderhouden die buiten Gods orde valt?
• Ben ik verstrikt geraakt in seksuele zelfbevrediging?
• Heb ik mijn gedachten overgegeven aan lust en fantasieën?
• Heb ik pornografische lectuur gelezen of naar indecente films gekeken?
• Heb ik schunnige taal gebezigd of mensenonterende moppen verteld?

7. GIJ ZULT NIET STELEN

• Heb ik iets weggenomen wat niet van mij was?
• Ben ik oneerlijk geweest met mijn belastingaangifte, mijn uitkering of bij het declareren van onkosten op mijn werk?
• Heb ik mijn baas opgelicht door onvoldoende te presteren?
• Heb ik te royaal geleefd en de armen van de wereld laten barsten?
• Heb ik onverantwoord gehandeld door mijn geld te verspillen met gokken, loterijen en weddenschappen in plaats van het te besteden voor de behoeften van mijn gezin?

8. GIJ ZULT NIET VALS GETUIGEN TEGEN UW NAASTE

• Heb ik iemands goede naam geschaad door mee te doen aan laster en geroddel?
• Heb ik iemands reputatie geschaad door te praten over zijn fouten en zonden zonder dat ik hem echt wilde helpen?
• Heb ik vooroordelen of gevoelens van haat gekoesterd tegenover mensen van andere nationaliteiten, rassen of religies?

9. GIJ ZULT NIET DE VROUW VAN UW NAASTE BEGEREN

• Heb ik geprobeerd iemands echtgeno(o)t(e) te verleiden?
• Heb ik ontrouw overwogen tegenover van mijn man/vrouw?
• Heb ik de waardigheid van mijn man/vrouw te allen tijde hooggehouden?
• Heb ik in mijn hart mijn gezin/familie verworpen? Leeft op grond daarvan bij mij de wens om mij emotioneel en persoonlijk van hen los te maken?

10. GIJ ZULT NIET DE EIGENDOMMEN VAN UW NAASTE BEGEREN

• Ben ik echt bezorgd voor hen die lijden en heb ik daar wat aan gedaan door met gulle hand te geven aan de armen of door hen die in nood zijn op enigerlei wijze te helpen?
• Vergelijk ik mijzelf regelmatig met anderen in de zin van: welstand, status en financiële zekerheid?
• Ben ik jaloers op de persoonlijke kwaliteiten van anderen of afgunstig op hun bezittingen of succes?
• Houd ik mijn financiën op orde? Ben ik een goede beheerder van mijn bezittingen?
• Ondersteun ik mijn kerk voldoende?